CHỨC NĂNG:

       Khoa Sư phạm kỹ thuật là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho nhà trường về chiến lược phát triển ngành, nghề, thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và NCKH các trình độ đào tạo thuộc ngành sư phạm kỹ thuật; quản lý viên chức, người lao động và sinh viên thuộc khoa; quản lý và khai thác tài sản, trang thiết bị nhà trường giao cho khoa để phục vụ công tác dạy và học.

NHIỆM VỤ:

  1. Tham mưu cho nhà trường xây dựng chiến lược phát triển ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách;

  2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành, các trình độ thuộc ngành sư phạm kỹ thuật; tổ chức giảng dạy các học phần, môn học thuộc ngành sư phạm kỹ thuật; thực hiện các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

  3. Tổ chức hoạt động NCKH, chủ động khai thác các dự án, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp nhằm gắn công tác đào tạo và NCKH với thực tiễn sản xuất;

  4. Quản lý giảng viên, người lao động và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

  5. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chuyên môn của khoa;

  6. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và chất lượng NCKH thuộc khoa;

  7. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện quản lý tài sản và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy-học, thực tập, thực nghiệm thuộc Khoa;

  8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, quản lý và bảo trì các thiết bị thực hành và các phương tiện thí nghiệm thuộc khoa;

  9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên thuộc khoa;

  10. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo của từng ngành, nghề trong khoa; tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện;

  11. Phối hợp cùng với các đơn vị, các tổ chức trong Trường quản lý toàn diện sinh viên trong quá trình đào tạo;

  12. Tổ chức đánh giá viên chức, người lao động trong Khoa;

  13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng giao.