I. NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

   1. BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi hoạt động của BCH đều tiến hành công khai, dân chủ, được thảo luận và quyết định theo đa số.

  2. Chế độ hội họp.

   - Họp định kỳ CĐ bộ phận 1 quý/lần.

   - Họp đột xuất tuỳ theo yêu cầu công việc.

   - BCH Công đoàn bộ phận hội ý 1 tháng 1 lần

  3. BCH Công đoàn bộ phận chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Công đoàn Trường. BCH Công đoàn bộ phận có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về Công đoàn Trường, phản ánh xin ý kiến BTV khi cần thiết.

  4. Mối quan hệ công tác của Công đoàn bộ phận.

     - Đối với Công đoàn Trường: Công đoàn bộ phận chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ, định hướng công tác, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất với Công đoàn Trường về tình hình hoạt động công đoàn của bộ phận

     - Đối với Chi uỷ Sư phạm: Công đoàn bộ phận chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Chi ủy, thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu và xin ý kiến chỉ đạo thường xuyên trong hoạt động công đoàn của bộ phận

    - Đối với lãnh đạo Chính quyền khoa: phối hợp trong việc triển khai các hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua của khoa.

II. CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ CỦA BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

  - Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường Đại học SPKT Vinh.

  - Đại diện cho tập thể lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động trong công đoàn bộ phận trước pháp luật.

  - Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là luật lao động, về tổ chức Công đoàn Việt nam, luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt nam, hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động về các thủ tục xin gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên, duy trì sinh hoạt tổ công đoàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

  - Phối hợp với lãnh đạo khoa tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức tại đơn vị, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế hoạch hàng năm bảo đảm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

  - Thực hiện việc thu, chi, quản lý tài chính, theo sự phân cấp của Công đoàn trường ĐHSPKT vinh.

III. DANH SÁCH NG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê Quán

Chức vụ

Trình độ (TSKH, TS, ThS, ĐH, CĐ)

Chuyên môn

được đào tạo

1

Lê Trọng Phong

05/02/1978

Nghệ An

Chủ tịch CĐ

Thạc sỹ 

 Tâm lý học

2

Nguyễn Thị Hồng Thơm

08/06/1979

Nghệ An

Phó chủ tịch CĐ

Thạc sỹ 

Giáo dục học

3

Phan Thị Tâm

16/11/1978

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Tiến sỹ 

 Tâm lý học

4

Nguyễn Thị Thu Hiền

10/12/1975

Hà Tĩnh

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ 

 Tâm lý học

5

Võ An Hải

23/11/1975

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ 

Sư phạm kỹ thuật

6

Phan Cẩm Tú

30/09/1982

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ

Giáo dục học

7

Nguyễn Thị Hoa

22/02/1990

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ

Kinh tế

8

Cao Thị Thảo

01/06/1984

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ 

 Tâm lý học

9

Hỗ Thị Tuyết Minh

12/11/1978

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Cử nhân

 

10

Trần Thị Thủy

01/10/1987

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ

Tiếng Anh

11

Lê Phương Nam

18/07/1989

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Cử  nhân

Kinh tế

12

Phan Thế Quang

09/04/1981

Nghệ An

Đoàn viên CĐ

Thạc sỹ

Cơ khí động lực