BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Ghi chú

1

Phan Thị Tâm

1978

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

1975

Thạc sĩ

 

3

Lê Trọng Phong

1978

Thạc sĩ, NCS

 

4

Võ An Hải

1975

Thạc sĩ

 

5

Phan Cẩm Tú

1982

Thạc sĩ

 

6

Cao Thị Thảo

1984

Thạc sĩ, NCS

 

7

Hoàng Thị Minh Phương

1965

PGS.Tiến sĩ

GV kiêm nhiệm

8

Cao Danh Chính

1980

Tiến sĩ

GV kiêm nhiệm

9

Nguyễn Thị Hồng Thơm

1979

Thạc sĩ

GV kiêm nhiệm