CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TẬP HUẤN

PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

A. Mục tiêu:

    Kết thúc khóa tập huấn, học viên có khả năng:

       - Nhận biết được đặc trưng của dạy học tích cực;

      - Thiết kế giáo án theo hướng dạy học tích cực đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn và yêu cầu về sư phạm;

      - Thiết kế hợp lý bộ công cụ tổ chức dạy học tích cực, đánh giá kết quả người học;

       - Thực hiện thành thạo các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong đào tạo nghề;

       - Thể hiện được tính tích cực, linh hoạt trong thời gian tham gia khóa tập huấn;

B. Sản phẩm của mỗi học viên:

       - 01 giáo án dạy học theo hướng tích cực;

       - 01 bộ công cụ hỗ trợ dạy học tích cực;

       - Dự giờ 01 tiết dạy theo hướng tích cực trên đối  tượng giả định; 

C. Nội dung:

 

TT

Nội dung

Thời gian

1

Dạy học tích cực

02 giờ

 

1.1. Dạy học tích cực

1.2. Đặc trưng của dạy học tích cực

1.3. Xu hướng vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong đào tạo nghề

 

 2

Thực hành phương dạy học tích cực

09 giờ

 

2.1. Phương pháp thảo luận nhóm

2.2. Phương pháp đóng vai

2.3. Phương pháp Seminar

 

3

Thực hành kỹ thuật dạy học tích cực

29 giờ

 

2.1. Kỹ thuật “Công não”

2.2. Kỹ thuật “Bể cá”

2.3. Kỹ thuật “Ổ bi”

2.4. Kỹ thuật “Tranh luận ủng hộ - phản đối”

2.5. Kỹ thuật “Tia chớp”

2.6. Kỹ thuật “Lược đồ tư duy”

2.7. Kỹ thuật “3 lần 3”

2.8. Kỹ thuật “Mảnh ghép”

2.9. Kỹ thuật “Bàn tay nặn bột”

 

3

Thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực

03 giờ

 

3.1. Thiết kế giáo án

3.2. Thiết kế công cụ hỗ trợ dạy học tích cực

 

4

Đánh giá trong dạy học tích cực

02 giờ

 

4.1. Đánh giá đối chiếu (theo chuẩn tương đối)

4.2. Đánh giá theo tiêu chí

 

5

Tổ chức cho học viên dạy 1 giáo án

05 giờ

 

Thời lượng

50 giờ