Khoa Sư phạm Kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Trường ĐHSPKT Vinh có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sư phạm kỹ thuật.

Khoa Sư phạm kỹ thuật được phát triển trên cơ sở Ban Nghiệp vụ sư phạm:

   - Năm 1984: Ban Nghiệp vụ sư phạm - trường Sư phạm kỹ thuật 3 được thành lập

   - Năm 2000: Trường Sư phạm kỹ thuật 3 được phát triển thành Trường CĐSP Kỹ thuật Vinh thì Ban Nghiệp vụ sư phạm được đổi tên thành khoa Sư phạm

   - Năm 2006 đến nay:  là khoa Sư phạm kỹ thuật thuộc trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh