CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

             (Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-ĐHSPKTNĐ ngày ......

tháng ....... năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường trung cấp.

2. Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình NVSP trung cấp, người học có được những năng lực sau:

- Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

- Quản lý hồ sơ dạy học trình độ trung cấp theo đúng quy định;

- Đánh giá được kết quả học tập của học sinh;

- Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường trung cấp;

- Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô đun của ngành/nghề đào tạo;

- Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường trung cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

- Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp;              

- Nhà giáo đã được bồi dưỡng NVSP sơ cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ trung cấp.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 320 giờ

- Lý thuyết: 98 giờ.

- Thực hành, thảo luận, bài tập: 207 giờ.

- Thi/kiểm tra: 15 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học

- Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút.

- Một ngày học không quá 08 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

 

Mã MĐ

 

 

Tên mô đun

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận

Thi/

kiểm

tra

MĐSPTC 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

2

MĐSPTC 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

3

MĐSPTC 03

Đánh giá trong dạy học

20

8

11

1

MĐSPTC 04

Tổ chức hoạt động giáo dục

36

12

22

2

MĐSPTC 05

Phát triển chương trình đào tạo

44

14

28

2

MĐSPTC 06

Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

40

18

20

2

MĐSPTC 07

Thực tập sư phạm

64

6

55

3

Tổng cộng

320

98

207

15

 

V.