CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO

DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo thông tư s 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

   Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động dạy học trình độ sơ cấp.

2. Mục tiêu cụ thể:

 Học xong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp, người học có được những năng lực sau:

   - Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

   - Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;

   - Đánh giá được kết quả học tập của người học;

   - Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;

   - Quản lý học sinh, hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

   - Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc đối tượng bồi dưỡng đạt chuẩn;

   - Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: 160 giờ

   - Lý thuyết: 50 giờ.

   - Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.

   - Kiểm tra: 06 giờ.

2. Đơn vị thời gian của giờ học

   - Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút.

   - Một ngày học không quá 08 giờ.

IV. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN B THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã mô đun

Tên mô-đun

Thời gian đào tạo (gi)

Tng số

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, bài tập

Kiểm tra

MĐSP 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

02

MĐSP 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

03

MĐSP 03

Đánh giá trong dạy học

20

08

11

01

MĐSP 04

Thực tập sư phạm

24

02

22

1

Cộng

160

50

104

06