Tên cơ quan: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tên đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật
  Địa chỉ: Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
  Điện thoại: 02383. 567.280
  Website: http://www.khoaspkt.vuted.edu.vn
  email: suphamktskv@gmail.com