Tuyên truyền Kỷ niệm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022) và Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)
31/10/2022 03:01
Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022) và Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) là những chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta. Đây là những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Tuyên truyền Kỷ niệm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022) và Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)

 

     

                                                         "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 1972

    Chúng ta tự hào về những chiến công oanh liệt, truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc; tự hào về Đảng ta, một Đảng mácxít kiên trung, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; tự hào về dân tộc ta, một dân tộc giầu lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình và công lý, không bao giờ chịu cúi đầu, khuất phục trước bất kỳ thế lực xâm lược hung bạo nào; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm giữ gìn và phát huy cao độ truyền thống vẻ vang đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

                                                     Chiến dịch Tây Bắc 1952

       Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ”Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022) và Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xin đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm hai chiến thắng vẻ vang này của dân tộc ta.

Nguồn: Theo Website Trường ĐHSPKT Vinh