Danh mục bài báo năm 2017
15/04/2020 11:10
Danh mục bài báo năm 2017

 


Tên công trình

Thể loại hoạt động

Thời điểm nghiệm thu/ Thời điểm xuất bản (tháng/năm)

Bài viết hội nghị, hội thảo

Bài viết tạp chí

Tên tác giả

Ghi chú

 

Tên hội nghị, hội thảo, website/ cấp hội thảo/trong nước(nước ngoài) 

Thời gian, địa điểm, tên đơn vị tổ chức 

Tên tạp chí + chỉ số ISSN (nếu có)

Tên tổ chức/nước/
trường/ viện,..quản lý tạp chí

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9

11

1

Mức độ khó khăn tâm lý trong học tập theo tín chỉ của sinh viên ĐHSP kỹ thuật

Bài báo khoa học

1/2017

 

 

Tạp chí Tâm lý học xã hội.         ISSN: 0866-8019

Hội Tâm lý học xã hội ViệtNam

Phan Thị Tâm

 

2

Trường ĐHSPKT Vinh với công tác đào tạo - bồi dưỡng giáo viên công nghệ phổ thông

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Phan Thị Tâm

 

3

Khó khăn tâm lý trong việc thích ứng với chế độ học tập và sinh hoạt của học sinh các trường giáo dưỡng

Sách chuyên khảo

12/2017

 

 

Sách chuyên khảo

NXB Giáo dục ViệtNam

Phan Thị Tâm    

(đồng tác giả)        

 

4

Góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Lê Trọng Phong

 

5

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT tổng thể của trường ĐHSPKT Vinh

Bài báo khoa học

9/2017

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam 

Lê Trọng Phong

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

6

Một số ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Võ An Hải 

 

7

Góp ý chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thơm

 

8

Tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

9

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT tổng thể của trường ĐHSPKT Vinh

Bài báo khoa học

9/2017

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục. ISSN 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam 

Lê Trọng Phong

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

10

Một số ý kiến về chương trình giáo dục công nghệ theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Phan Cẩm Tú

 

11

Một số ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Bài báo khoa học

8/2017

Hội thảo khoa học cấp khoa "Góp ý chương trình GDPT tổng thể" 

Khoa Sư phạm kỹ thuật

 

 

Cao Thị Thảo