Danh mục bài báo năm 2018
15/04/2020 11:10
Danh mục bài báo năm 2018


Tên công trình

Thể loại hoạt động

Thời điểm nghiệm thu/ Thời điểm xuất bản (tháng/năm)

Bài viết hội nghị, hội thảo

Bài viết tạp chí

Tên tác giả

Ghi chú

 

Tên hội nghị, hội thảo, website/ cấp hội thảo/trong nước(nước ngoài) 

Thời gian, địa điểm, tên đơn vị tổ chức 

Tên tạp chí + chỉ số ISSN (nếu có)

Tên tổ chức/nước/
trường/ viện,..quản lý tạp chí

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9

11

1

Ảnh hưởng của yếu tố gia đình đến việc thích ứng với chế độ học tập và sinh hoạt của học sinh các trường giáo dưỡng

Bài báo khoa học

7/2018

Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 6.          ISBN 978-604-54-4471-9

7/2018, Trường ĐHSP Hà Nội và Liên hiệp phát triển tâm lý học đường quốc tế

 

 

Phan Thị Tâm    

(đồng tác giả)