Danh mục bài báo năm 2019
15/04/2020 11:11
Danh mục bài báo năm 2019

 


Tên công trình

Thể loại hoạt động

Thời điểm nghiệm thu/ Thời điểm xuất bản (tháng/năm)

Bài viết hội nghị, hội thảo

Bài viết tạp chí

Tên tác giả

Ghi chú

 

Tên hội nghị, hội thảo, website/ cấp hội thảo/trong nước(nước ngoài) 

Thời gian, địa điểm, tên đơn vị tổ chức 

Tên tạp chí + chỉ số ISSN (nếu có)

Tên tổ chức/nước/
trường/ viện,..quản lý tạp chí

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9

11

1

Đổi mới quản trị trường đại học khối SPKT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Đề tài KH cấp Bộ

2019

 

 

 

 

Phan Thị Tâm    

(thư ký)        

 

2

Cách ứng phó của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật với khó khăn tâm lý trong học tập theo học ché tín chỉ

Bài báo khoa học

6/2019

 

 

Tạp chí Tâm lý học xã hội.               ISSN: 0866-8019

Hội Tâm lý học xã hội ViệtNam

Phan Thị Tâm

 

3

Nghiên cứu về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật

Bài báo khoa học

7/2019

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục + ISSN 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Lê Trọng Phong

 

4

Quy trình thiết kế dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát huy tính tích cực, tư duy sáng tạo cho sinh viên Trường ĐHSPKT Vinh

Tập san khoa học

6/2019

 

 

Tập san khoa học

Trường ĐHSPKT Vinh

Lê Trọng Phong

 

5

Mô hình kết hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục học sinh

Sách chuyên khảo

7/2019

 

 

Sách chuyên khảo +ISBN:978-604-9852-40-4

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Trọng Phong

(đồng tác giả)

 

6

Ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân đến kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên ĐHSP Kỹ thuật

Bài báo khoa học

Số đặc biệt, tháng 8/2019

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Lê Trọng Phong (đồng tác giả)

 

7

Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch hợp tác trong học thực hành cho sinh viên ĐHSP Kỹ thuật

Bài báo khoa học

Số đặc biệt, tháng 10/2019

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Lê Trọng Phong

(đồng tác giả)

 

 

Năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quy trình dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo GVDN

Bài báo khoa học

Kỳ 1, số 208, tháng 1/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Võ An Hải