Danh mục bài báo năm 2020
15/04/2020 11:13
Danh mục bài báo năm 2020

 


Tên công trình

Thể loại hoạt động

Thời điểm nghiệm thu/ Thời điểm xuất bản (tháng/năm)

Bài viết hội nghị, hội thảo

Bài viết tạp chí

Tên tác giả

Ghi chú

 

Tên hội nghị, hội thảo, website/ cấp hội thảo/trong nước(nước ngoài) 

Thời gian, địa điểm, tên đơn vị tổ chức 

Tên tạp chí + chỉ số ISSN (nếu có)

Tên tổ chức/nước/
trường/ viện,..quản lý tạp chí

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9

11

1

Quy trình dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo GVDN

Bài báo khoa học

Kỳ 1, số 208, tháng 1/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Võ An Hải

 

2

Đổi mới phương pháp  dạy học đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Trường ĐHSPKT Vinh

Bài báo khoa học

Kỳ 2, số 209, tháng 1/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

3

Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Bài báo khoa học

Kỳ 2, số 209, tháng 1/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Phan Cẩm Tú

 

4

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trong đào tạo theo tín chỉ

Bài báo khoa học

Kỳ 1, số 212, tháng 3/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Phan Cẩm Tú

 

5

Biểu hiện kỹ năng học tập trên lớp của sinh viên trường ĐHSP kỹ thuật Vinh

Bài báo khoa học

Kỳ 1, số 214, tháng 4/2020

 

 

Tạp chí thiết bị giáo dục, ISSN: 1859-0810

Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục ViệtNam

Nguyễn Thị Thu Hiền;

Lê Trọng Phong.